The United Nations

  • Restoration

Hispanic Society Of America

  • Restoration

Bancroft Hall

  • Restoration

Salvation Army

  • Restoration

195 Broadway

  • Restoration

330 Hudson

  • Restoration